Stichting Shu Ken Ma Shi

De Stichting Shu Ken Ma Shi is in november 1999 op initiatief van Frans Baggen opgericht met als doel:

"het bevorderen van de ontwikkeling van, kennisvergaring omtrent, het verspreiden alsmede het faciliteren van Oosterse Kunsten, ten dienste van het individuele ontwikkelingsproces van zijn beoefenaars, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."
(Citaat uit de oprichtingsstatuten.)

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere:

Daaronder verschillende afdelingen die meer specifiek gericht zijn op de afzonderlijke Oosterse Kunstvormen/activiteiten, waarvoor meerdere juridische organisatievormen denkbaar zijn. De stichting Shu Ken Ma Shi willen nadrukkelijk geen religieus georiënteerde organisatie zijn, maar we richten ons evenmin op louter sportbeoefening. Onder Oosterse Kunsten worden gerekend: